Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT za 2020 r.

Deklaracje podatkowe PIT otrzymają wszyscy emeryci i renciści, którzy w 2020 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe (np. emeryturę rolniczą, okresową emeryturę rolniczą, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) lub rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Deklaracje PIT otrzymają też osoby, które pobrały tzw. niezrealizowane świadczenie po osobie zmarłej (tj. emeryturę lub rentę przysługującą zmarłemu; nie dotyczy zasiłków pogrzebowych)…

Informacja o XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik ogłasza XI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” i zaprasza najmłodszych mieszkańców terenów wiejskich do udziału w tym przedsięwzięciu. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udzielają: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek…

Zwrot podatku akcyzowego!

Wójt Gminy Sidra informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolniczej będą przyjmowane od dnia 01.02.2021 r. do 28.02.2021 r.  Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego należy załączyć: 1) Faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku to jest od…

Informacja w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty na terenie gminy Sidra, od dn. 1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe stawki opłat!

     Wójt Gminy Sidra zawiadamia, że  na podstawie  Uchwały Nr XV/100/20 Rady Gminy Sidra z dnia 30 listopada 2020r.  w sprawie  wyboru metody ustalenia  opłaty  za gospodarowanie  odpadami komunalnymi oraz  ustalenia tej opłaty na terenie gminy Sidra,  od  dnia  1 stycznia 2021 r. obowiązują nowe  stawki  opłat. – 24 zł od  jednego mieszkańca zamieszkującego daną …

Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz adresach punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych

Informacja o podmiocie odbierającym odpady  komunalne od  właścicieli  nieruchomości z terenu gminy Sidra  w 2020 – 2021 roku to: MPO Spółka z o. o                                                        42 Pułku Piechoty 48                                                             15-950 Białystok Miejsca zagospodarowania odpadów  komunalnych      Zgodnie  z art. 3 ust 2 pkt 9b) ustawy o utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach  ( Dz.U.…

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH !

            Wójt Gminy Sidra serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy do wnoszenia uwag i propozycji do projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SIDRA w roku  2021. Treść projektu uchwały, załącznik do uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajduje się poniżej: – projekt uchwały – załącznik…

Informacja dla mieszkańców Gminy Sidra dotycząca odbierania odpadów komunalnych

INFORMACJA  DLA MIESZKAŃCÓW  GMINY SIDRA DOTYCZĄCA ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I. SKŁADANIE  DEKLARACJI  1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałych wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020r. Poz. 1439 z zm.) jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych,  w Urzędzie Gminy Sidra przy ul.…