INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SIDRA DOTYCZĄCA ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

I. SKŁADANIE  DEKLARACJI 

1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałych wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017r. poz. 1289) jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych,  w Urzędzie Gminy Sidra przy ul. Rynek 5 lub listownie (wzór druku do pobrania w Urzędzie Gminy Sidra lub na stronie biuletynu informacji publicznej www.ug-sidra.pbip.pl lub stronie internetowej www.gmina-sidra.pl zakładka Pliki do pobrania)

2. Deklaracje nowe należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości, dotyczy to też korekty  złożonej deklaracji.

3. Opłaty na terenie Gminy Sidra zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sidra III/19/18 z dnia 31 grudnia 2018 roku:

W przypadku SELEKTYWNEJ zbiórki odpadów:

1) od gospodarstwa zamieszkałego przez 1 osobę – 12zł

2) od gospodarstwa zamieszkałego przez 2 osoby – 24zł

3) od gospodarstwa zamieszkałego przez 3 osoby – 36zł

4) od gospodarstwa zamieszkałego przez 4 osobę – 48zł

5) od gospodarstwa zamieszkałego przez 5 i więcej osób – 60zł

W przypadku NIESELEKTYWNEJ zbiórki odpadów:

1) od gospodarstwa zamieszkałego przez 1 osobę – 24zł

2) od gospodarstwa zamieszkałego przez 2 osoby – 48zł

3) od gospodarstwa zamieszkałego przez 3 osoby – 72zł

4) od gospodarstwa zamieszkałego przez 4 osobę – 96zł

5) od gospodarstwa zamieszkałego przez 5 i więcej osób – 120zł

II. SPOSÓB  SEGREGOWANIA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH

1.Zgodnie z regulaminem Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sidra uchwalonym przez Radę Gminy Sidra Nr XXII/125/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. na terenie Gminy obowiązuje:

– w zabudowie jednorodzinnej przy selektywnej zbiórce  system workowy

– w zabudowie wielorodzinnej przy selektywnej zbiórce system pojemniki, worki, kontenery

– przy odpadach zmieszanych  pojemniki lub worki o pojemności co najmniej 120 l w kolorze czarnym

żużel i popiół z palenisk domowych odbierany będzie w mocnych, nieuszkodzonych workach w okresie od 1 listopada do 1 maja

2.Inne odpady komunalne będzie można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sidrze przy ul. Fabrycznej  ( Zakład Komunalny).odpady te będą odbierane od mieszkańców Gminy Sidra, którzy opłacili opłatę za odbiór odpadów komunalnych, bez dodatkowych opłat

– punkt ten będzie otwarty w każdy piątek roboczy w godzinach 8:00- 18:00

– będą tam odbierane:

Rodzaj odpadu Charakterystyka
Wielkogabarytowe meble, meble
tapicerowane,
zużyty sprzęt elektroniczny i  elektryczny sprzęt w całości,  nie
zdemontowany
zużyte opony tylko z gospodarstw
domowych
gruz z drobnych remontów w ilości 1 Mg rocznie od nieruchomości –
wykonanych we własnym zakresie
nie zanieczyszczone
zużyte baterie i akumulatory w całości, nie zdemontowane
przeterminowane leki  
 chemikalia Farby, tusze, smary, opakowania po farbach i lakierach
świetlówki  

3. Gmina Sidra wyposaży nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych segregowanych.

III. OPŁATY  ZA ODBIÓR  ODPADÓW  KOMUNALNYCH

1. Opłaty wnosi się bez wezwania w wysokości złożonej deklaracji: w kasie Urzędu Gminy Sidra lub na konto:                                                     
BS Sokółka Nr 62 8093 0000 0000 1140 2000 0010

2. TERMINY WPŁAT:

a/  za okres – I kw .    do 15 KWIETNIA danego roku

b/  za okres – II kw .   do 15 LIPCA danego roku

c/  za okres – III kw.   do 15 PAŹDZIERNIKA danego roku

d/  za okres – IV kw.   do 15 STYCZNIA NASTĘPNEGO roku. 

3. W ramach opłaty będzie odbierana każda ilość odpadów oprócz odpadów budowlanych i rozbiórkowych – w ilości do 1 m3 od gospodarstwa rocznie.

SEGREGACJA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH OD 1 STYCZNIA 2018 r