Informacja dla mieszkańców Gminy Sidra dotycząca odbierania odpadów komunalnych

INFORMACJA  DLA MIESZKAŃCÓW  GMINY SIDRA DOTYCZĄCA ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

I. SKŁADANIE  DEKLARACJI 

1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości zamieszkałych wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020r. Poz. 1439 z zm.) jest złożenie wypełnionej deklaracji o wysokości opłat za odbiór odpadów komunalnych,  w Urzędzie Gminy Sidra przy ul. Rynek 5 lub listownie (wzór druku do pobrania w Urzędzie Gminy Sidra lub na stronie biuletynu informacji publicznej www.ug-sidra.pbip.pl lub stronie internetowej www.gmina-sidra.pl zakładka Pliki do pobrania)

2. Deklaracje nowe należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. W terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Opłaty na terenie Gminy Sidra zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sidra XV/100/20 z dnia 30 listopada 2020 roku wynoszą:

  • 24, 00 zł -zbierane w sposób selektywny,
  • 48,00 zł -stawka podwyższona w przypadku niesegregowania odpadów,
  • zwolnienie w wysokości 1,00 zł z miesięcznej opłaty od 1 mieszkańca deklarującego kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku (24,00zł -1,00 zł = 23,00 zł – budynki jednorodzinne)

II. SPOSÓB  SEGREGOWANIA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH

1.Zgodnie z regulaminem Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sidra uchwalonym przez Radę Gminy Sidra Nr XI/78/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. na terenie Gminy obowiązuje:

– w zabudowie jednorodzinnej przy selektywnej zbiórce  system workowy

– w zabudowie wielorodzinnej przy selektywnej zbiórce system pojemniki, worki, kontenery

– przy odpadach zmieszanych  pojemniki co najmniej 80 l

żużel i popiół z palenisk domowych odbierany będzie w mocnych, nieuszkodzonych workach w okresie od października do marca.

2.Inne odpady komunalne będzie można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sidrze przy ul. Fabrycznej  ( Zakład Komunalny).

-odpady te będą odbierane od mieszkańców Gminy Sidra, którzy opłacili opłatę za odbiór odpadów komunalnych, bez dodatkowych opłat

– punkt ten będzie otwarty w każdy piątek roboczy w godzinach 10:00- 18:00

3. Gmina Sidra wyposaży nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych segregowanych.

III. OPŁATY  ZA ODBIÓR  ODPADÓW  KOMUNALNYCH

1. Opłaty wnosi się bez wezwania w wysokości złożonej deklaracji: w kasie Urzędu Gminy Sidra lub na konto:
BS Sokółka Nr 15 8093 0000 0000 1140 2000 0080

2. TERMINY WPŁAT:

a/  za okres – I kw .    do 15 KWIETNIA danego roku

b/  za okres – II kw .   do 15 LIPCA danego roku

c/  za okres – III kw.   do 15 PAŹDZIERNIKA danego roku

d/  za okres – IV kw.   do 15 GRUDNIA danego roku.