Informacja dotycząca zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od dn. 01.04.2020 r.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019r., poz. 2010 ze zm.) oraz niektórych innych ustaw wprowadza szereg istotnych zmian mających wpływ na gminny system gospodarki odpadami komunalnymi, w tym:

  • Nakaz selektywnej zbiórki odpadów Wszyscy właściciele nieruchomości powinni segregować odpady komunalne z podziałem na frakcje takie jak: szkło, papier, tworzywa sztuczne i metale oraz bioodpady;
  • Naliczanie opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawką określoną przez radę gminy w wysokości nie niższej niż dwukrotność wysokości i nie wyższej niż czterokrotność wysokości stawki ustalonej dla selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  • Zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym
  • Zwiększenie zakresu rodzajów odpadów przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), o odpady takie jak odpady niebezpieczne, odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, oraz odpadów tekstyliów i odzieży.
  • Uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się Gminy z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Obecnie podstawą ustalenia wynagrodzenia za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości stanowi stawka za 1 tonę odebranych odpadów

                                                                                                                                   Wójt

 Jan Hrynkiewicz