Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Wójta obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i nakłada obowiązek uiszczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy ustala, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, która została zabudowana w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2, do Wójta Gminy Sidra w terminie do 20.04.2018r. dostarczając wypełnione oświadczenie w zakresie punktu 1 ÷ 4. Pozostali władający składają oświadczenie wypełniając pkt 1. 

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Sidra oraz w BIP Gminy Sidra , a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy – pokój Nr 1 – Sekretariat.

Wójt Gminy Sidra , w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację w kasie Urzędu Gminy Sidra lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy, wskazany w informacji. Opłatę należy wnosić za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

 1. a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
 2. b) od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
 3. c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

 

                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                    Jan Hrynkiewicz

…….…………………………………………….

(imię i nazwisko/nazwa firmy/

……………………………………………………

(adres)

……………………………………………………

(pesel / NIP)

…………………………………………………

(telefon / e-mail)

OŚWIADCZENIE

 1. Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………….. oświadczam, że posiadam/nie posiadam* nieruchomość o powierzchni powyżej 3500 m2 na której, na skutek wykonywania robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wyłączone zostało powyżej 70% z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, mających wpływ na zmniejszenie retencji (zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 ze zm.).

Punkty 2–4 wypełnić w przypadku posiadania nieruchomości określonej w punkcie 1.

 1. Dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna:

– nr: ………………………………….., położona w miejscowości: ………………………….

KW nr: …………………………….., powierzchnia działki: …….……………………m2;

Wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej: ………………….. m2.

– nr: ………………………………….., położona w miejscowości: …………………………

KW nr: …………………………….., powierzchnia działki: …….……………………m2;

Wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej: ………………….. m2.

 1. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, wymienioną w pkt 2 wynikający z**:
 2. własności
 3. współwłasności ……………………………………………………………………… (wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko i adres)
 4. użytkowania wieczystego,
 5. trwałego zarządu,
 6. inne formy prawne ( np. pełnomocnictwo): .……………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

 1. Dokumentem potwierdzającym powyższy tytuł prawny jest***:

…………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………                                               ………………………………..

(miejscowość i data)                                                                   (czytelny podpis)    

 

 

* niepotrzebne skreślić;

** odpowiednio zaznaczyć;

*** Wskazać dokument, z którego wynika tytuł prawny (np. akt notarialny, księga wieczysta itp.).

Pliki do pobrania:

NFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Oświadczenie