Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz adresach punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych

Informacja o podmiocie odbierającym odpady  komunalne od  właścicieli  nieruchomości z terenu gminy Sidra  w 2020 – 2021 roku to:

MPO Spółka z o. o

                                                       42 Pułku Piechoty 48

                                                            15-950 Białystok

Miejsca zagospodarowania odpadów  komunalnych

     Zgodnie  z art. 3 ust 2 pkt 9b) ustawy o utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach
 ( Dz.U. z 2020r, poz. 1439 z późn. zm. )  gmina  zobowiązana jest  do  udostępnienia na stronie  internetowej  gminy oraz  w sposób zwyczajowo przyjęty miejscach zagospodarowania  przez  podmioty odbierające odpady komunalne od  właścicieli nieruchomości  z terenu danej  gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  komunalnych,  bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz  pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych  do  składowania.

      Sejmik Województwa Podlaskiego  Uchwałą Nr XXXII/280/16 z dnia 19 grudnia 2016r. przyjął „Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”.

      Wraz  z przyjęciem Planu  Sejmik Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę Nr XXXII/281/16 z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie  wykonania  powyższego Planu, która  jest  aktem prawa miejscowego ( Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016r. poz. 4916). Zgodnie z ww. dokumentami Gminę Sidra zaliczono  do  Regionu Centralnego gospodarki odpadami  komunalnymi, obejmującego  18 gmin.

     W Regionie  Centralnym  wskazano  instalacje:

Instalacja termicznego przekształcania odpadów  komunalnych:

 • ZUPOK Białystok,

Instalacja mechaniczno-  biologicznego przetwarzania  odpadów :

 • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Hryniewiczach,
 • Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami ( CIGO) w Studziankach,
 • Instalacje przewidziane  do zastępczej obsługi regionu: CIGO w Studziankach, ZZO w Hajnówce,  ZUOK w Hryniewiczach,  ZUOK Białystok;

Instalacja przetwarzania odpadów  zielonych i innych  bioodpadów :

 • ZUOK w Hryniewiczach,
 • instalacje przewidziane do  zastępczej obsługi regionu:  ZZO w Hajnówce;

Składowanie odpadów komunalnych:

 • składowisko ZUOK w Hryniewiczach,
 • składowisko zastępcze: SOK w Studziankach, SOK w Odnodze;

Wykaz  punktów zbierania odpadów  folii, sznurka i opon  z gospodarstw  rolnych

      Zgodnie  z art. 3 ust 2 pkt 9f  ustawy o utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020r., poz. 1439 z późn. zm. )  gmina  zobowiązana jest  do  udostępnienia na stronie  internetowej  gminy oraz  w sposób zwyczajowo przyjęty adresy punktów zbierania odpadów  folii, sznurka oraz  opon powstających  w gospodarstwach rolnych  lub zakładów przetwarzania  takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

     Rolnik będący wytwórcą odpadów ma  obowiązek  na własny  koszt  zagospodarować te  odpady, np. przez  zlecenie tych  czynności podmiotowi posiadającemu  odpowiednie  zezwolenie,

Adresy punktów zbierania odpadów  powstających w gospodarstwach rolnych:

      Utylizacja opon rolniczych:

 • Ergum Krzysztof Rutkowski ;   32-310 Klucze,   Rabsztyńska 3

         tel:  32 647 87 30 , 721 600 600, e-mail: biuro@ergum.pl

 • Trans Południe Sp. z o. o , 39-200 Dębica, Podgrodzie 8b,

          tel: 14- 681 89 89 , 500 009 860

 • GPR Guma i Plastik Recycling Sp z o. o, 37-205 Zarzecze, ul. Św. Jana Pawła II  nr 18

          tel: 48 16 640 15 96,    e-mail: recycling@gpr-guma.pl

 • Grupa Recykl S.A. ,  63-100 Śrem, ul. Letnia 3,

          tel: 667 955 563,   e-mail: recykl@ recykl.pl, e-mail: opony@recykl.pl

Punkt zbierania odpadów folii oraz sznurka:

 • HERMAS RECYCLING Sp. z o. o,   18-106 Turośń Kościelna, Barszczówka 3

          tel: 85 664 38 85.

 • EKO- Partner Bogusław Popko, 15-521 Białystok, Zaścianki,  Usługowa 5,  tel: 85 664 38 85

Zużyty sprzęt  elektryczny  i elektroniczny

     Zgodnie  z art. 3 ust 2 pkt 9f  ustawy o utrzymaniu  czystości  i porządku w gminach 
( Dz.U. z 2020r, poz. 1439 z późn. zm. )  gmina  zobowiązana jest  do  udostępnienia na stronie  internetowej  gminy oraz  w sposób zwyczajowo przyjęty adresy punktów zbierających zużyty sprzęt elektryczny  i  elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w  ustawie  z dnia  11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i  elektronicznym ( Dz. U.  z 2020r poz. 1893 z zm.).

     Zużyty  sprzęt elektryczny  i  elektroniczny pochodzący  z  gospodarstw domowych  położonych  na terenie  gminy  Sidra zbierany  jest w następujących  miejscach :

 • przy prywatnych posesjach podczas  mobilnej  zbiórki odpadów  wielkogabarytowych w tym zużytych  urządzeń RTV i AGD,
 • w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sidrze ul. Fabryczna 4.

                                                                                                   Wójt

                                                                                      Jan Hrynkiewicz