Informacja o wynikach konsultacji społecznych

w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Sidra w sprawie uchwalenia statutów sołectw

 Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt uchwały Rady Gminy Sidra w sprawie uchwalenia  statutów sołectw z mieszkańcami sołectw: Bieniasze, Bierwicha, Bierniki, Holiki, Jałówka, Jacowlany, Jurasze, Chwaszczewo, Nowinka, Makowlany, Ogrodniki, Pohorany, Podsutki, Poganica, Potrubowszczyzna, Racewo, Romanówka, Siekierka, Sidra, Siderka, Słomianka, Staworowo I, Staworowo II, Śniczany, Szostaki, Wólka, Zalesie, Zwierżany.

Celem przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw było zebranie opinii na temat w/w projektu uchwały. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji w celu zasięgnięcia opinii na temat projektu uchwały była zamieszczona na stronie internetowej Gminy Sidra gmina-sidra.pl  i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sidra bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sidra oraz na tablicach  ogłoszeń sołectw.

Konsultacje  prowadzone były w okresie od 06 maja 2019 r. do 06 czerwca 2019 r.  

Do udziału w konsultacjach uprawnieni  byli mieszkańcy poszczególnych sołectw wpisani do rejestru wyborców Gminy Sidra.

W trakcie trwania konsultacji opinie, uwagi i propozycje w przedmiocie projektów statutów  sołectw należało wyrazić poprzez wypełnienie formularza  karty konsultacyjnej dostępnej na stronie internetowej Gminy Sidra  gmina-sidra.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sidra bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl, w siedzibie Urzędu Gminy Sidra, ul. Rynek 5 16-124 Sidra (pokój nr 7), w dniach i godzinach urzędowania.

Wypełnione formularze karty konsultacyjnej należało złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Sidra, przesłać skan wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres: ug_sidra@zetobi.com.pl  a także poprzez przesłanie pocztą wypełnionego formularza na adres: Urząd Gminy Sidra ul. Rynek 5 16-124 Sidra.

Został złożony 1 formularz karty konsultacyjnej w której zgłoszono następujące uwagi odnośnie projektu uchwały:
– § 10 ust. 2 pominięto możliwość  zwoływania zebrań wiejskich przez Sołtysa oraz zgłoszono propozycję zmniejszenia z 20 % na 10% mieszkańców którzy mogą zgłosić wniosek o zwołanie zebrania wiejskiego;
– §11 ust. 1 i ust. 2 usunięcie zapisów;
– § 19 ust. 2 usunięcie zapisu.

            Wniesione uwagi zostały uwzględnione w całości. Zmieniono projekt uchwały zgodnie z wniesionymi uwagami.

Konsultacje  przeprowadzono  na  podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz uchwały Nr XXI/117/17 Rady Gminy Sidra z dnia
24 października 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sidra (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 3940).

                                                                                                                                       Wójt 

Jan Hrynkiewicz