Informacja o zwołaniu obrad XV Sesji Rady Gminy Sidra

Mieszkańcy Gminy Sidra

         Zawiadamiam o zwołaniu XV Sesji Rady Gminy Sidra, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 09:00 w Sali Sidrzańskiego Ośrodka Kultury.

UWAGA: Z uwagi na stan epidemii związanej z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i art. 11b ustawy o samorządzie gminnym tj. jawność działania organów gminy, zachęcamy mieszkańców do oglądania transmisji z sesji on-line
i pozostanie w domach
: https://transmisja.esesja.pl/sidra

Wszelkie ewentualne wnioski należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail:  ug_sidra@zetobi.com.pl, telefonicznie pod numer telefonu 85 722 09 88, listownie do Urzędu Gminy Sidra lub bezpośrednio do radnych gminy.

     Proponowany porządek obrad

    1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad XV Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.

3. Wnioski radnych.

4. Zgłaszanie pisemne interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.

6. Informacja o przyjęciu średniej ceny skupu żyta do naliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021.

7. Informacja o przyjęciu średniej ceny sprzedaży drewna do naliczenia podatku leśnego na rok podatkowy 2021.

8. Dokonanie zmian w budżecie Gminy Sidra na 2020 r.

9. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:

      a) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Sidra,

b) opłaty od posiadania psów,

c) określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Sidra,

d) przystąpienia Gminy Sidra do Porozumienia Terytorialnego „Augustowsko- Biebrzański Park Turystyczny” oraz upoważnienia Wójta Gminy Sidra do zawarcia porozumienia.

10. Informacja na temat stanu realizacji zadań oświatowych w gminie Sidra za rok szkolny 2019/2020.

11. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sidra za 2019 rok.

12. Informacja o wykonaniu obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za 2019 rok przez Radnych Gminy i pracowników zobowiązanych do tego ustawą.

13. Odpowiedzi na wnioski radnych.

14. Wolne wnioski i informacje.                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                       Przewodniczący Rady

                                                                                          Jerzy Bohdan