Konsultacje dot. przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 673

MATERIAŁY INFORMACYJNE

 Dotyczące projektu:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka”

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka. Łączna długość projektowanego odcinka wynosi ok. 30,400 km.

 

ZAKRES OPRACOWANIA

 

–       Poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m

–       Poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz umocnienie poboczy,

–       Budowę ewentualnych obwodnic miejscowości w celu obejścia terenów zabudowanych

–       rozbudowa, przebudowa i budowa obiektów inżynieryjnych drogowych,

–       korekta nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,

–       budowa lub przebudowa zatok autobusowych,

–       budowa chodników w terenie zabudowanym,

–       przebudowa istniejącego lub budowa nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego,

–       przebudowa skrzyżowań z drogami innej kategorii,

–       budowa miejsc do kontroli i ważenia pojazdów

–       budowę i przebudowę parkingów i zatok postojowych

–       budowa przejść dla pieszych wraz z azylami,

–       budowa seperatorów ruchu wraz z ich oświetleniem

–       przebudowa uzbrojenia istniejącego kolidującego z inwestycją,

–       budowa kanału technologicznego,

–       uzupełnienie istniejącego lub budowę nowego oświetlenia,

–       zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

 

CEL KONSULTACJI

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest przekazanie społeczności lokalnej pełnej informacji na temat planowanego przedsięwzięcia, przedstawienie proponowanych rozwiązań projektowych oraz poznanie uwag i opinii mieszkańców. Uzyskany w ten sposób materiał stanowić będzie dla projektantów bardzo ważne źródło informacji i może wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji. Informujemy, że w dniu 20-02-2015 o godzinach 15.00 – 16.30 w Szkole Podstawowej w Sidrze, ul. Szkolna 1 odbędą się konsultacje społeczne na których zostanie zaprezentowana rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 673. Informujemy również, iż w Urzędzie Gminy Sidra przy ul. Rynek 5  w dniach od 30-01-2015r. do dnia 20-02-2015r. można się zapoznać z planowanym przebiegiem drogi wojewódzkiej i na formularzu zgłosić uwagi, wnioski i zastrzeżenia dotyczące rozbudowy drogi i złożyć je w w/w urzędzie lub przesłać na adres inwestora lub Biura Projektów Arteria s.c.

 

Formularz uwag

Model Koncepcji