Konsultacje społeczne obszarów białych NGA

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zaprasza do konsultacji obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest określenie listy białych obszarów NGA, które będą stanowiły potencjalny obszar interwencji w ramach I Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Konsultacje społeczne potrwają do 15 maja br. W ramach konsultacji weryfikujemy listę obszarów białych NGA oraz zbieramy trzyletnie plany inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa ponad 1 mld euro ze środków unijnych zostanie przeznaczonych na wsparcie rozwoju szerokopasmowych sieci NGA. Wsparcie publiczne może być udzielone tylko na białych obszarach NGA – czyli takich, gdzie nie ma i najprawdopodobniej w ciągu trzech lat nie powstanie infrastruktura NGA na zasadach rynkowych.

Podstawę prawną do przeprowadzenia procesu konsultacji stanowi art. 52 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, zgodnie z którym: Inwestycje zlokalizowane są w obszarach, gdzie infrastruktura tego rodzaju (podstawowe sieci szerokopasmowe lub sieci NGA) nie istnieje i najprawdopodobniej nie powstanie na zasadach komercyjnych w ciągu trzech lat od daty opublikowania planowanego środka pomocy, co jest również weryfikowane w drodze otwartych konsultacji społecznych.

Celem konsultacji jest wyznaczenie białych obszarów NGA, na których możliwe będzie udzielanie wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Przedmiotem konsultacji są białe obszary NGA, czyli punkty adresowe budynków, w których nie występuje infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o prędkości co najmniej 30 Mb/s.

Lista obszarów białych NGA została stworzona na podstawie danych pozyskanych w ramach inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeprowadzonej w 2014 r. Współrzędne geograficzne do zlokalizowania adresów zostały pobrane z Państwowego Rejestru Granic prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju.

WIĘCEJ INFORMACJI