OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH !

            Wójt Gminy Sidra serdecznie zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy do wnoszenia uwag i propozycji do projektu PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY SIDRA w roku  2021.

Treść projektu uchwały, załącznik do uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajduje się poniżej:

– projekt uchwały

– załącznik do uchwały – PROGRAM

– formularz do zgłaszania uwag

Konsultacje odbywać się będą od 20 stycznia  do 28 stycznia 2021 roku

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2021 roku do sekretariatu Urzędu Gminy Sidra pokój Nr 1 lub przesłać na adres poczty elektronicznej:ug_sidra@zetobi.com.pl

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenia o uprawnieniu do reprezentowania organizacji.

Za termin zgłaszania uwag i wniosków uznaje się datę ich wpływu do kancelarii Urzędu Gminy Sidra lub wpływu pocztą elektroniczną nadesłanych propozycji na adres e-mail:

ug_sidra@zetobi.com.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.   

                                                                                                                Wójt

                                                                                                          Jan Hrynkiewicz