Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Uchwały Nr XXI/117/17 Rady Gminy Sidra z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Sidra (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 3940) oraz Zarządzenia Nr 25/2019 Wójta Gminy Sidra  z dnia
29 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Sidra w sprawie uchwalenia statutów sołectw Wójt Gminy Sidra  ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectw: Bieniasze, Bierwicha, Bierniki, Holiki, Jałówka, Jacowlany, Jurasze, Chwaszczewo, Nowinka, Makowlany, Ogrodniki, Pohorany, Podsutki, Poganica, Potrubowszczyzna, Racewo, Romanówka, Siekierka, Sidra, Siderka, Słomianka, Staworowo I, Staworowo II, Śniczany, Szostaki, Wólka, Zalesie, Zwierżany dotyczących uchwalenia statutu sołectwom.
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 06 maja 2019 r. do 06 czerwca 2019 r. w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag dotyczących treści projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw, poprzez:

1. złożenie wypełnionego formularza  karty konsultacyjnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Sidrze (pok. 1), w dniach i godzinach urzędowania;

2. przesłanie skanu wypełnionego formularza karty konsultacyjnej drogą elektroniczną na adres: ug_sidra@zetobi.com.pl;

3. przesłanie pocztą wypełnionego formularza karty konsultacyjnej na adres: Urząd Gminy Sidra, ul. Rynek 5 16-124 Sidra.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw udostępniony będzie poprze:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Sidra bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl w zakładce Ogłoszenia (zamówienia, nabory) oraz stronę internetową Gminy Sidra gmina-sidra.pl;

2. wyłożenie projektu statutu w okresie konsultacji u Sołtysa Sołectwa;

3. wyłożenie projektu statutu w Urzędzie Gminy Sidra  (pok. 7), w dniach i godzinach urzędowania.

Wzór formularza konsultacyjnego, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Sidra  gmina-sidra.pl oraz dostępny będzie u Sołtysa Sołectwa i w sekretariacie Urzędu Gminy Sidra.

                                                                                                                                        Wójt Gminy

Jan Hrynkiewicz

Załączniki:

1.Zarządzenia Nr 25/2019 Wójta Gminy Sidra  z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Sidra w sprawie uchwalenia statutów sołectw,

2. Projekt uchwały Rady Gminy Sidra w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Ogłoszenie