Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy

KIEROWNIK GMINNEGO BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W SIDRZE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 1. Nazwa i adres jednostki: Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra
 2. Określenie stanowiska: Główny Księgowy
 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
 4. Wymagania niezbędne:
 5. ma obywatelstwo polskie,
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 8. spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończył  średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną  i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg  rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Wymagania  dodatkowe:
 2. znajomość obowiązujących przepisów prawaw szczególności: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o systemie oświaty oraz przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. znajomość i obsługa programów komputerowych, pakietu Office i umiejętność korzystania z poczty elektronicznej,
 4.  umiejętności interpretacji i stosowania aktów prawnych,
 5. predyspozycje osobowościowe: sumienność, odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność w mowie i piśmie, organizacja pracy własnej i umiejętności pracy w zespole, odporność na stres, dokładność.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:
 2. prowadzenie rachunkowości Gminnego Biura Obsługi Szkół i obsługiwanych jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 4. kontrasygnata składanych oświadczeń woli i umów zawieranych w imieniu biura i obsługiwanych jednostek, jeżeli mogą one spowodować  powstanie zobowiązań  pieniężnych,
 5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych,
 6. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 7. przygotowanie planów finansowych Biura i obsługiwanych jednostek,
 8. współudział w przygotowaniu wniosków dotyczących zmian w planach finansowych jednostek,
 9. analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i środków pozabudżetowych oraz innych środków będących w dyspozycji jednostek,
 10. sporządzenie sprawozdań budżetowych z wykonania planu wydatków i dochodów budżetowych jednostek z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych,
 11. sporządzanie sprawozdań  finansowych  jednostek – bilansu rachunku zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki,
 12. dekretacja dowodów księgowych,
 13. zatwierdzanie dowodów księgowych do wypłaty,
 14. sporządzenie poleceń księgowania,
 15. analiza i uzgadnianie sald kont księgowych do wypłaty,
 16. analiza i uzgadnianie obrotów na klasyfikacjach wydatków budżetowych,
 17. rozliczanie podatku VAT w tym wyliczanie wskaźników,
 18. ujmowanie w księgach  rachunkowych odsetek od nieterminowo regulowanych należności,
 19. opatrywanie zapisów księgowych datami zgodnie  z wymogami art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości,
 20. weryfikacja zastosowanej klasyfikacji budżetowej na dowodach księgowych przez pracowników merytorycznie opisujących poniesione wydatki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
 21. sporządzanie planów inwentaryzacji na dany rok oraz nadzór nad terminowym i prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji Biura i jednostek obsługiwanych,
 22. zastępstwo współpracowników w czasie nieobecności z powodu urlopu lub choroby,
 23. prawidłowe i terminowe sporządzenie wydruków dziennika oraz zestawienia obrotów i sald zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy o rachunkowości,
 24. gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji  przewidzianej ustawą o rachunkowości,
 25. opracowanie projektów przepisów wewnętrznych Biura i obsługiwanych jednostek w sprawach dotyczących gospodarki finansowej,
 26. współpraca z dyrektorami jednostek w sprawach dotyczących gospodarki finansowej,
 27. wykonywanie innych czynności zleconych przez pracodawcę.
 • Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
  • miejsce pracy: Gminne Biuro Obsługi Szkół w  Sidrze, ul. Rynek 5 16-124 Sidra na pierwszym piętrze,
  • praca na stanowisku jest pracą biurową,
  • wymiar czasu pracy: pełny etat,
  • umowa o pracę: na czas określony z możliwością zawarcia umowy o pracę na czas  nieokreślony,
  • budynek biurowy jednopiętrowy, nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych, nie posiada windy.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Biurze Obsługi Szkół w Sidrze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0 %.
 • Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy,
 • CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 • oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 • Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych:  

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji w Gminnym Biurze Obsługi Szkół w Sidrze”.

Informacja Administratora Danych Osobowych w stosunku do osób biorących udział w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Biura Obsługi Szkół w Sidrze, ul. Rynek 5, 16-126 Sidra.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: iod@gmina-sidra.pl
 3. Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji są:

a) obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

b) wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a) i/lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) w zakresie pozostałych kategorii danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, operatorowi pocztowemu, podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną. Ponadto informacja o wyniku procesu rekrutacji zostanie opublikowana w BIP Urzędu (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania).
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, po upływie miesiąca od dnia jego zakończenia zostaną przekazane do Archiwum Zakładowego w celu zniszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

                                                                                         …………………………………

                                                                                       data i podpis kandydata

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
  1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem

,,Nabór na stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Gminnym Biurze Obsługi Szkół w Sidrze”

w sekretariacie Urzędu Gminy Sidra, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra lub przesłać na adres: 

Urząd Gminy Sidra ul. Rynek 5 , 16-124 Sidra

w terminie do 10 września 2020 r. do godziny 13.00 (liczy się data wpływu do Urzędu)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 września 2020 r. o godzinie 10.00.

 • Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie lub inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Informacje dodatkowe
  • Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Sidra, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http:// bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl),
  • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (85) 722 09 80,
  • Nabór zostanie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną powołaną zarządzeniem Kierownika Gminnego Biura Obsługi Szkół w Sidrze,
  • Otwarcie ofert i ich sprawdzenie pod względem formalnym odbędzie się bez udziału kandydatów,
  • Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie o terminie testu/rozmowy kwalifikacyjnej/sprawdzeniu umiejętności.
  • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu Gminy Sidra,

                 Kierownik

 Gminnego Biura Obsługi  Szkół w Sidrze

      Joanna  Maria Wojtulewicz