Ogłoszenie o naborze wniosków PROW z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD, NABÓR nr 1/2017, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, CEL 1.1.Aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzanie przedsiębiorczości PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1. Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe , na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w tym szkolenia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 1/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski

CEL OGÓLNY 1: Zwiększenie włączenia społecznego i rozwój przedsiębiorczości

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1: Aktywizacja zawodowa mieszkańców i pobudzanie przedsiębiorczości

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1: Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania działalności gospodarczej i działania szkoleniowe

na operacje z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej w tym szkolenia
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski 10.04.2017 r.
Termin, do którego można składać wnioski 28.04.2017 r.
w godzinach 08:00-16:00

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1
16-100 Sokółka

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

– Wnioski należy składać w terminie naboru, bezpośrednio do biura LGD, co oznacza osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faxem, pocztą e-mail lub w inny sposób nie będą uwzględniane;
– Wniosek składany jest w 2 egzemplarzach w wersji papierowej (trwale spięty) wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony w sposób czytelny (np. pismem drukowanym) wraz z załącznikami. Do każdego egzemplarza wersji papierowej wniosku załącza się wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym (CD/DVD);
– Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w biurze LGD potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych
wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek;
– O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru;
– Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem powinna być przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem;
– Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Formy wsparcia

Pomoc przyznawana jest w formie premii. Pomoc ma charakter pomocy de minimis.
Pomoc jest przyznawana jeżeli minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych.

Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Podejmowanie działalności gospodarczej zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r., w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.).

1. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014 – 2020) oraz realizować wskaźniki określone w LSR Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski na lata 2014–2020.

2. Wnioskodawca:

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1) osobą fizyczną, jeżeli:
a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) jest pełnoletnia,
c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.).

3. Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu:
1) został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:
a) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych – nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;
b) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;
c) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
d) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.);
e) operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem;
f) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
g) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.
2) W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli numer identyfikacyjny został nadany spółce.

4. Pomoc na operację jest przyznawana, jeżeli:
1) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie:
a) nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów,
b) w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
– i nie została mu dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie;
2) Operacja zakłada podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, i jej wykonywanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:
a) zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub
b) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej;
3) Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:
a) mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w §17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. Z 2015 poz. 1570 z późn. zm.),
b) nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim LSR,
4) Biznesplan jest racjonalny i uzasadniony zakresem operacji, w szczególności, jeżeli suma kosztów planowanych do poniesienia w ramach tej operacji, ustalona z uwzględnieniem wartości rynkowej tych kosztów, jest nie niższa niż 70% kwoty, jaką można przyznać na tę operację;
5)Beneficjent zobowiąże się do osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie, ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej;
6) Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane w dwóch transzach, z tym że:
a) pierwsza transza pomocy obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli beneficjent:
• podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
• zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności, o której mowa w lit. a – w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a,
• uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, w tym ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją;
b) druga transza pomocy obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem.

Pomoc na operację NIE PRZYSŁUGUJE, jeżeli działalność gospodarcza będąca przedmiotem tej operacji jest sklasyfikowana w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), jako:

1. działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
2. górnictwo i wydobywanie;
3. działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
4. przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
5. wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
6. produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
7. produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
8. produkcja metali;
9. produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli;
10. transport lotniczy i kolejowy;
11. gospodarka magazynowa.

5. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji:
1) Mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.);
2) Nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

Kryteria wyboru operacji

Aby operacja została wybrana do finansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną wniosku, weryfikację zgodności operacji z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, weryfikację zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych kryteriów wyboru operacji wynoszącą min 55% możliwych punktów w ramach oceny zgodnie z lokalnymi kryteriami.

Maksymalna liczba punktów – 48; Minimalna liczba punktów – 26

Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:

1) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład własny, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
2) liczba przyznanych punktów w kryterium wyboru operacji oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą: „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nie nieskuteczna,
3) o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia

Operacja musi być zgodna z Programem (PROW 2014-2020) oraz realizować wskaźniki określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski- zgodnie z zakresem tematycznym naboru.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
60 000,00 zł na działalność z zakresu handlu i usług, w pozostałych przypadkach 100 000,00 zł.

Limit środków w ramach ogłoszonego naboru:
700 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta.
Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy, oraz dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru określonych w LSR albo ich kopie.
Kopie dokumentów dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa, lub podmiot który wydał dokument, bądź w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Zestawienie dokumentów:                                                                                                                                    1. Wniosek o przyznanie pomocy
2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
3. Biznesplan
4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
5. Wzór umowy o przyznanie pomocy
– Załącznik nr 2 do umowy: wykaz działek ewidencyjnych, na których będzie realizowana operacja trwale związana z nieruchomością
6. Wniosek o płatność
– Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
– Załącznik nr 2 do wniosku o płatność: wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
7. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
8. Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych
9. Zaświadczenie o udzielonym doradztwie podpisane przez pracownika biura LGD – 1 egz. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura LGD)
10. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski
11. Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski
12. Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji (Lokalne kryteria wyboru)
13. Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek są zawarte w:
1. Procedurach oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski
2. Ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 378).

Wycofanie wniosku:
Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania wniosku na każdym etapie oceny i wyboru wniosku. W tym celu Wnioskodawca powinien pisemnie zawiadomić LGD o wycofaniu wniosku poprzez złożenie w LGD pisma wycofującego wniosek bądź innej deklaracji podpisanej przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do reprezentacji Wnioskodawcy.

Linki:
Strona LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl
Strona Urzędu Marszałkowskiego: www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/samorzad_woj
Strona ARiMR, PROW 2014-2020: www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020.html

Pytania i odpowiedzi:
W sprawach dotyczących konkursu, informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
tel. 85 711 50 50
e-mail: szlaktatarski@gmail.com
www.szlaktatarski.org.pl