Ogłoszenie

Wójt Gminy Sidra informuje, że od 1 lutego 2020 r. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą być gromadzone w pojemnikach. W obowiązku właściciela nieruchomości jest posiadanie pojemnika na odpady niesegregowane, ponieważ firma odbierająca odpady komunalne nie odbierze odpadów znajdujących się w workach. Przypominamy, że na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                          Jan Hrynkiewicz