Rozporządzenie Nr 03/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce

  DZIENNIK URZĘDOWY

                                                               WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 września 2017 r. Poz. 3495

ROZPORZĄDZENIE NR 03/2017

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W SOKÓŁCE

z dnia 18 września 2017 r.

w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu sokólskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a, 8b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt  oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 1521) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części, położonych na terenie powiatu sokólskiego nakazuje się:

  1. przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze następujących obwodów łowieckich w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.:

a) obwód łowiecki nr 61 – 3 szt.,

b) obwód łowiecki nr 62 – 3 szt.,

c) obwód łowiecki nr 63 – 2 szt.,

d) obwód łowiecki nr 64 – 10 szt.,

e) obwód łowiecki nr 70 – 3 szt.,

f) obwód łowiecki nr 72 – 3 szt.,

g) obwód łowiecki nr 74 – 2 szt.,

h) obwód łowiecki nr 87 – 3 szt.,

i) obwód łowiecki nr 124 – 2 szt.,

j) obwód łowiecki nr 139 – 3 szt.,

k) obwód łowiecki nr 140 – 5 szt.,

l) obwód łowiecki nr 159 – 5 szt.;

2. niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Sokółce każdego przypadku padnięcia dzika;

3. niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce;

4. zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

– 2 –                                                                                         Poz. 3495

 § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gmin: Sidra, Dąbrowa Białostocka, Sokółka, Szudziałowo, Krynki i Suchowola i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

                                                                                                         Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce

                                                                                                                             Paweł Antoni Mędrek