Uwaga podmioty produkcji podstawowej żywności

POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W SOKÓŁCE
 
16-100 Sokółka, ul. 1 Maja 13A
tel./fax sekr. (85) 711-36-25
e-mail: psse.sokolka@gmail.com,
www: psse.sokolka.com

Uwaga

podmioty produkcji podstawowej żywności

       Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, iż w  trakcie uprawy, zbioru, magazynowania, transportu i przetwórstwa owoców i warzyw istnieje duże ryzyko ich zanieczyszczenia. Szczególnie niebezpieczne są zagrożenia mikrobiologiczne (chorobotwórcze bakterie i wirusy), gdyż owoce i warzywa często spożywane są na surowo, bez obróbki cieplnej eliminującej zagrożenie. Spożycie produktów zakażonych patogennymi mikroorganizmami może prowadzić do zatruć pokarmowych, a także poważnych komplikacji zdrowotnych. Wobec powyższego, ważne jest przestrzeganie zasad higieny na każdym etapie produkcji w celu zapobieżenia zakażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw.

      Celem zwiększenia świadomości producentów produkcji pierwotnej w zakresie ich obowiązków w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane wytyczne pt.:„Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny” (Dz. Urz. UE C 163, str. 1 z dnia 23.05.2017 r.)

link: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.163.01.0001.01.POL&toc=OJ:C:2017:163:TOC

      Wytyczne z założenia są praktyczną pomocą dla producentów produkcji pierwotnej świeżych owoców i warzyw, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa. Obejmują zasady Dobrej Praktyki Higienicznej GHP oraz Dobrej Praktyki Rolniczej GAP, które należy stosować na poziomie produkcji pierwotnej, w okresie wzrostu, na etapie zbioru i po zbiorze.