Komunikat dot. składania wniosków o szacowanie strat w uprawach polowych spowodowanym wystąpieniem gradobicia

Wójt Gminy Sidra informuje producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach polowych spowodowanych wystąpieniem gradobicia na terenie gminy Sidra o możliwości oszacowania szkód przez Komisję powołaną przez Wojewodę Podlaskiego.

Wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych można pobrać ze strony internetowej Gminny Sidra lub w Urzędzie Gminy Sidra. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 85 722 09 88.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

WR-I.7160.27.2020.IS

Pan

Jan Hrynkiewicz

Wójt Gminy Sidra

Na podstawie § 5 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz.187 ze zm.), wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji oraz Pana wniosku z dnia 1 czerwca 2020 roku, powołuję Komisję ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych gradem, które miały miejsce w dniu 27 czerwca 2020 roku na terenie gminy Sidra w składzie:

  1. Pan Piotr Wojciechowski – przewodniczący Komisji, pracownik Urzędu Gminy,
  2. Pani Agnieszka Bakun – członek Komisji, przedstawiciel Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
  3. Pan Piotr Zieziula – członek Komisji, przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej.

W szacowaniu szkód powstałych z tytułu wystąpienia niekorzystnego zjawiska biorą udział wszystkie osoby wchodzące w skład powołanej Komisji.

Członkowie Komisji działając na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów dokonują wnikliwej oceny szkód, które zostały wyrządzone przez niekorzystne zjawiska, ustalają ich zakres, średnią wartość produkcji oraz procent szkody i wartość obniżenia przychodu.

Poszkodowani rolnicy składają do Urzędu Gminy wnioski, których wzory znajdują się na stronie BIP Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: https://puw.bip.gov.pl/kleskizywiolowe/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html

Warunkiem oszacowania przez Komisję szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód zawierającego podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzania oszacowania szkody.

Przedmiotem szacowania szkód są uprawy polowe i działy specjalne produkcji rolnej. Ustalenia wysokości szkody dokonuje, poprzez lustrację na miejscu oraz na podstawie wglądu do kopii wniosku o płatności obszarowe z 2020 roku, komisja powołana przez Wojewodę Podlaskiego.

W przypadku, gdy w gospodarstwie rolnym prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca, niezależnie od tego czy szkody wystąpiły wyłącznie w uprawach, czy wyłącznie w zwierzętach, czy też w uprawach polowych i zwierzętach, dokonuje się obliczeń średniej rocznej produkcji w całym gospodarstwie z 3 ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, tj. w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej określając jej wartość i procent.

Komisja zobowiązana jest sporządzić protokół w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w okresie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód. Sporządzony i czytelnie podpisany przez producenta rolnego i wszystkich członków Komisji protokół w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód Przewodniczący Komisji przekazuje wraz z dołączoną dokumentacją do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego celem jego potwierdzenia w przypadku szkód przekraczających 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. W ww. sytuacji producent rolny otrzymuje protokół potwierdzony przez wojewodę, natomiast w pozostałych przypadkach jeden egzemplarz Komisja bezpośrednio przekazuje poszkodowanemu rolnikowi, a drugi Wojewodzie.

Ponadto w formie elektronicznej na adres e-mailem istaniszewska@bialystok.uw.gov.pl proszę o cotygodniowe przekazywanie (w każdy wtorek) informacji dotyczącej ilości gospodarstw, w których zostały oszacowane szkody i rozmiarów szkód w uprawach tj. liczbie ha na których wystąpiły szkody i ich wysokości w złotych.

Jednocześnie zobowiązuję do zachowania w poufności przetwarzanych danych pozyskanych od rolników w celu oszacowania szkód wyrządzonych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne i sporządzania protokołów. Naruszenie tych obowiązków może skutkować poniesieniem odpowiedzialności.

W świetle powyższego uprzejmie proszę Pana Wójta o pokierowanie pracą Komisji na obszarze dotkniętym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym i zabezpieczenie środka transportu oraz bieżące zgłaszanie ewentualnych uwag bezpośrednio do Wydziału Rolnictwa i Środowiska Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Mirosława Jaroszewicz – Łojewska

Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska

Do wiadomości:

  1. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie,
  2. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sokółce,
  3. Podlaska Izba Rolnicza w Porosłach.