Zaproszenie na szkolenie: „Przypomnienie zasad ubiegania się o wsparcie oraz wskazanie na nowe mechanizmy finansowe na obszarach wiejskich.” – 19.12.2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Przypomnienie zasad ubiegania się o wsparcie oraz wskazanie na nowe mechanizmy finansowe na obszarach wiejskich.”, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r. w godzinach od 09:00 do 16:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski (ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka). Szkolenie poprowadzi Pani Marzena Cieślak.

Szkolenie skierowane jest do mieszkańców obszaru objętego LSR Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski oraz potencjalnych Wnioskodawców.

Program szkolenia uwzględni:
✔ Zasady ubiegania się o wsparcie ze środków UE na realizację projektów przez jednostki sektora finansów publicznych (w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz innych programów pomocowych).
✔ Zasady współpracy JSFP z organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi przy realizacji projektów oraz pozyskiwaniu wsparcia na ich realizację. Przykładowe porozumienia, listy intencyjne, zasady wsparcia finansowego projektów.
✔ Możliwość uzyskania wsparcia przez Koła gospodyń wiejskich – jak uzyskać wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Obowiązki koła i związku kół gospodyń wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy.
✔ Harmonogram naborów wniosków na 2019 rok w ramach RPO Województwa Podlaskiego.
✔ Planowane zmiany w przepisach dot. zamówień publicznych, które wejdą w życie od 01.01.2019 roku.
✔ Dobre praktyki przy wyborze wykonawców zadań w trybie konkurencyjnym – dla zamówień nie podlegających przepisom ustawy PZP.

Formularz zgłoszeniowy 19.12.2018