Zaproszenie na szkolenie pt. „Warunki i sposób realizacji oraz rozliczania projektów”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski zaprasza na bezpłatne szkolenie pt.: „Warunki i sposób realizacji oraz rozliczania projektów” dla Beneficjentów PROW na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018r. w godzinach od 09:00 do 14:00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka. Szkolenie poprowadzi Pani Marzena Cieślak.

Program szkolenia:

8:45-9:00 Rejestracja, wydawania materiałów

09:00-11:00 Zasady prawidłowej realizacji operacji, w tym w szczególności:

– wskazanie co obejmuje realizacja operacji;

– warunki umożliwiające rozpoczęcie realizacji operacji oraz sposób ich dokumentowania na etapie wniosku o płatność;

– zasady sporządzania wniosków o płatność oraz gromadzenia dokumentacji związanej z rozliczeniem projektu;

– najczęściej popełniane błędy w ramach realizacji operacji, które mają wpływ na możliwość uzyskania refundacji.

11:00 -11:15 Przerwa

11:15 – 13:15 Kwalifikowalność wydatków:

– maksymalne terminy realizacji operacji;

– brak możliwości finansowania operacji z udziałem innych środków publicznych;

– zobowiązania wynikające z umowy;

– racjonalność, zasadność i celowość wydatków określona w umowie a koszty przedstawiane do rozliczenia.

Zasady przeprowadzania postepowań w zakresie konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji:

– ustalanie wartości zamówienia, niedozwolony podział zamówienia, zapytanie ofertowe, ocena złożonych ofert oraz realizacja zamówienia w związku z wyborem najkorzystniejszej oferty, dokumentowanie wyboru wykonawców;

– przykłady naruszeń konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań;

– zasady funkcjonowania portalu ogłoszeń.

13:15-13:30 Przerwa

13:30-14:00 Podsumowanie szkolenia.

Indywidualne zapytania beneficjentów

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgłoszenia i przesłanie go na adres e-mail: szlaktatarski@gmail.comnajpóźniej do dnia 30 maja 2018 roku do godz. 12.00.

UWAGA!! Liczba miejsc ograniczona.

Pliki do pobrania:

PLAKAT

Formularz_zgłoszeniowy