ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE METODY I ZMIANY STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 KWIETNIA 2020 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)

Wójt Gminy Sidra zawiadamia, że Rada Gminy Sidra w dniu 18 lutego 2020 r. podjęła uchwałę Nr XI/79/20 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sidra.
(Dz.Urz.Woj.Podl. Z 20.02.2020 r. poz. 1124).

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 kwietnia 2020r kształtują się następująco:

  • 18, 00 zł -zbieranie odpadów w sposób selektywny,
  • 36,00 zł -stawka podwyższona w przypadku niesegregowania odpadów,
  • zwolnienie w wysokości 1,00 zł z miesięcznej opłaty od 1 mieszkańca deklarującego kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku (18,00zł -1,00zł = 17,00zł – budynki jednorodzinne)

Zmiana metody i stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej gminie. Zgodnie z założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczał ona na realizacje całości zadania, którym została obciążona gmina.

            W związku z powyższym wszyscy  mieszkańcy gminy zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości w terminie od 1 kwietnia 2020 do 30 kwietnia 2020r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Sidra pok. nr 6, lub pod nr tel: (85) 722 09 94.     

Wójt

Jan Hrynkiewicz