Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dn. 01.01.2021 r.

Wójt Gminy Sidra zawiadamia, że Rada Gminy Sidra w dniu 30 listopada 2020 r. podjęła uchwałę Nr XV/100/20 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sidra.
(Dz.Urz.Woj.Podl. Z 02.12.2020 r. poz. 5046).

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2021r kształtują się następująco:

  • 24, 00 zł -zbieranie odpadów w sposób selektywny,
  • 48,00 zł -stawka podwyższona w przypadku niesegregowania odpadów,
  • zwolnienie w wysokości 1,00 zł z miesięcznej opłaty od 1 mieszkańca deklarującego kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku (24,00zł -1,00zł = 23,00zł – budynki jednorodzinne).