ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY SIDRA ZA 2019 ROK

Począwszy od 2019 roku Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Gminy. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Wójtowi Gminy absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy gminy.
            W związku z powyższym informuję, że mieszkaniec który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Sidra. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
            Ponadto informuję, że sesja Rady Gminy Sidra na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Sidra odbędzie się w dniu 17 czerwca (środa) 2020 r. W związku z powyższym wypełnione zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem należy złożyć w Urzędzie Gminy Sidra w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Sidra, ul. Rynek 5 16-124 Sidra do dnia 16 czerwca (wtorek) 2020 r. Formularz zgłoszenia do zabrania głosu w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji oraz jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sidra bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl w zakładce Raport o stanie Gminy Sidra.

Przewodniczący Rady

Jerzy Bohdan