Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zgodnie z powyższym od stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 15 8093 0000 0000 1140 2000 0080 Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.