Ewidencja i kontrola zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

            Zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2019r., poz. 2010 z zm. ), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji :

1) Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

3) Umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

            W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Gminy Sidra o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego ( szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy Sidra.

            Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy Sidra będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art. 6 ust 1 ww. ustawy (ucpg ) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

            Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( POŚ).

            Ponadto zgodnie z art. 363 w/w ustawy POŚ, Wójt może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do:

1) ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia;

2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego.

            Informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie, gdyż w pierwszej kolejności przy kontroli będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Sidra:

Lp. Podmiot Adres telefon
  1. „ITER H.S Stanisław Chociej” Sokolany 1 , 16-100 Sokółka 85 7111317
2. ZOGKiM Sidra ul. Fabryczna 4, 16-124 Sidra 85 7211620

Wójt

Jan Hrynkiewicz