Nabór nr 19/2018 – PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1 Budowa infrastruktury na rzecz ochrony środowiska

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 19/2018
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
CEL OGÓLNY 3 Poprawa stanu infrastruktury w tym infrastruktury na rzecz ochrony środowiska
CEL SZCZEGÓŁOWY 3.1. Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1. Budowa infrastruktury na rzecz ochrony środowiska
na operacje z zakresu:
typ projektu nr 1 – OZE oraz Typ projektu nr 2 Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem wymiany źródeł ciepła na piece węglowe) w ramach
Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Nr naboru w GWA2014(EFRR): RPPD.08.06.00-IZ.00-20-051/18

I. Termin składania wniosków
Termin, od którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 11 października 2018 r. od godziny 08:00
Termin, do którego można składać wnioski w wersji elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR): 26 października 2018 r. do godziny 15:30
Termin, do którego można składać wnioski w wersji papierowej: 26 października 2018 r. do godziny 16:00

II. Miejsce składania wniosków
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka
Godziny pracy biura:
Poniedziałek – piątek od 08:00 do 16:00

III. Sposób składania wniosków
1. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 16 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 15 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).
2. Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl.
3. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator_efrr@wrotapodlasia.pl.
4. W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 EFRR) LGD Szlak Tatarski zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej
w warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone zostały informacje o naborze.
5. Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:
a) W wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wybierając w GWA2014 (EFRR) nr naboru wniosku dotyczący przedmiotowego naboru tj. RPPD.08.06.00-IZ.00-20-051/18 Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
b) Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Szlak Tatarski:
trzech egzemplarzy wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji papierowej, wydrukowanych po wysłaniu wniosku za pomocą aplikacji GWA2014 (EFRR);
– wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
o dofinansowanie;
trzech egzemplarzy wersji elektronicznej wniosku (PDF i/lub XML), nagranych na nośniku elektronicznym (CD/DVD) lub pendrive wraz z wymaganymi załącznikami do wniosku: oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych w celach konkursowych
(1 egzemplarz oryginał – załącznik nr 10 do Ogłoszenia), studium wykonalności/analiza wykonalności projektu.
6. Wersję papierową należy przygotować po wygenerowaniu wniosku w wersji elektronicznej.
7. Złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie wniosku. Potwierdzenie zawiera datę
i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
8. Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.
9. We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.
10. Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4/II.5 wniosku i opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/Wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Partnera/ów i/lub Realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4/II.5 wniosku.

IV. Formy wsparcia:
Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych
i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielania wsparcia obowiązujące w ramach naboru:
1. Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w Cel ogólny
3 Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, Cel szczegółowy 3.1 Ograniczenie zanieczyszczenia środowiska Rozwój społeczeństwa informacyjnego, PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1.1 Budowa infrastruktury na rzecz ochrony środowiska, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski 2014-2020 oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Typ projektu nr 1 OZE oraz Typ projektu nr 2 Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem wymiany źródeł ciepła na piece węglowe) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

2. Kto może składać wnioski?
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Szlak Tatarski, obejmującej gminy: Krynki, Kuźnica, Sidra, Sokółka, Szudziałowo.

Typ wnioskodawcy:
Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych, w tym:
• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
• organizacje pozarządowe;
• partnerstwa wyżej wymienionych podmiotów.
Kluczowym wyznacznikiem zakwalifikowania danego podmiotu jako beneficjenta nie będzie forma prawna wnioskodawcy, a przedmiot jego działalności.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 poz. 2009 z późn. zm).
O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
W ramach konkursu wspierane będą wyłącznie projekty polegające na instalacji jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię słoneczną tj. kolektory słoneczne oraz wymianę źródeł ciepła na/w budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.

3. Na co można otrzymać dofinansowanie?
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju 2014-2020 w ramach niniejszego konkursu, wsparciem objęte będą dwa typy projektów:
a) TYP PROJEKTU 1: OZE- instalacja OZE w gospodarstwach domowych- realizacja projektów mających na celu wybudowanie jednostek wytwarzających energię cieplną z OZE (tj. kolektory słoneczne).
Warunki szczegółowe:
– energia cieplna wytworzona w kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej,
– nie dopuszcza się montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, których dachy pokryte są materiałami lub wyrobami zawierającymi azbest. Właściciele takich budynków mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem złożenia oświadczenia, że przed montażem kolektorów słonecznych, na własny koszt i zgodnie z obwiązującymi przepisami prawa, wymienią pokrycie dachowe na nowe,
– nie ma konieczności posadowienia kolektorów słonecznych na dachu budynku mieszkalnego, jednak cała energia wyprodukowana przez urządzenia powinna być przeznaczona na potrzeby budynku mieszkalnego,
– wsparcie może być udzielone na rzecz budynków mieszkalnych, w tym budynków jednorodzinnych, które nie są administrowane przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

b) TYP PROJEKTU 2: Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem wymiany źródeł ciepła na piece węglowe)– realizacja projektów mających na celu zmodernizowanie źródeł ciepła.

Warunki szczegółowe:
– Wsparte projekty dotyczące wymiany źródeł ciepła muszą skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa) oraz wykazać długotrwały charakter. Osiągnięcie minimalnego poziomu redukcji emisji CO2 powinno być potwierdzone stosownym dokumentem wraz z wiarygodną metodologią przeprowadzoną przez osobę posiadającą adekwatne uprawnienia.

Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej powinien wyraźnie wskazać, w ramach którego typu projektu aplikuje o wsparcie. W jednym wniosku o dofinansowanie można aplikować o wsparcie wyłącznie w ramach jednego typu projektu. Przykładowo, jeżeli gmina planuje inwestycję polegającą na montażu kolektorów słonecznych na rzecz mieszkańców (typ nr 1) oraz wymianę źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (typ nr 2) należy przygotować 2 odrębne dokumentacje aplikacyjne.

4. Kryteria wyboru operacji:
Operacja powinna odnosić się w swoich założeniach do Lokalnych Kryteriów Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 12 i 13 do Ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji oraz Listy warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według których Zarząd Województwa Podlaskiego dokona ostatecznej kwalifikowalności operacji (Załącznik nr 14 a) – Typ 1 oraz Załącznik nr 14.b) – Typ 2 do Ogłoszenia).
Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 24,20 pkt. z maksymalnej liczby 44 pkt. przewidzianych w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji oraz ogłoszeniu o naborze.
Kryteria wyboru operacji znajdują się w Procedurze ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji udostępnionej na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski: www.szlaktatarski.org.pl oraz w biurze Stowarzyszenia LGD Szlak Tatarski.

5. Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia
Zostały określone w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

VI. Finanse
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
a) projekty nieobjęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych;
b) projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi:
a) projekty nieobjęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych;
b) projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis), wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru:
Całkowita kwota środków EFRR przeznaczonych na nabór w ramach przedsięwzięcia Budowa infrastruktury na rzecz ochrony środowiska w zakresie:
a) TYP PROJEKTU 1: OZE– instalacja OZE w gospodarstwach domowych (tj. kolektory słoneczne)- 250 000,00 PLN
b) TYP PROJEKTU 2: Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem wymiany źródeł ciepła na piece węglowe)- 250 000,00 PLN
Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski:
̵ Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski;
̵ Procedura oceny wniosków i wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego;
̵ Lokalne Kryteria Wyboru – załącznik nr 1. do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji;
̵ Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski.

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują się na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski: http://szlaktatarski.org.pl/.