Zawiadomienie o zwołaniu XVII Sesji Rady Gminy Sidra

Mieszkańcy Gminy Sidra

         Zawiadamiam o zwołaniu XVII Sesji Rady Gminy Sidra, która odbędzie się w dniu 09 marca 2021 r. (wtorek) o godzinie 09:00 w Sali Sidrzańskiego Ośrodka Kultury.

UWAGA: Z uwagi na stan epidemii związanej z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców i art. 11b ustawy o samorządzie gminnym tj. jawność działania organów gminy, zachęcamy mieszkańców do oglądania transmisji z sesji on-line https://transmisja.esesja.pl/sidra i pozostanie w domach.

Wszelkie ewentualne wnioski należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail:  ug_sidra@zetobi.com.pl, telefonicznie pod numer telefonu 85 722 09 88, listownie do Urzędu Gminy Sidra lub bezpośrednio do radnych gminy.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad XVII Sesji Rady Gminy.

2. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy.

3. Wnioski radnych.

4. Zgłaszanie pisemne interpelacji i zapytań przez radnych.

5. Informacja Wójta z działalności między sesjami i realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sidra w 2021 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczących:

a). masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

b). poparcia Listu otwartego- Alarm! STOP zabójczemu GMO- STOP niebezpiecznej szczepionce, 

c). przygotowania komunikatu/uchwały oraz pakietu profilaktycznego dla osób starszych w przedmiocie kampanii o charakterze edukacyjnym o możliwości podnoszenia poziomu odporności dzięki suplementacji witaminy D3.

8. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:
a). funduszu sołeckiego,

 b). udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu,

 c). zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sidra na lata 2021-  2024 wraz  z prognozą kwoty długu i spłaty  zobowiązań na lata 2021-2030,

 d). zmian w budżecie Gminy Sidra na 2021 rok,

 e). wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu po umowie  zawartej na  czas oznaczony do 3 lat.

 9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń  nauczycieli na  poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2020 rok.

     10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu      wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej w Gminnym   Ośrodku      Pomocy Społecznej w Sidrze za rok 2020 oraz przedstawienie potrzeb
     związanych z realizacją zadań w 2021 roku.          11. Informacja o realizacji zadań wynikających z Gminnej Strategii 
     Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sidra.

     12. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności Komisji Rady Gminy      Sidra za 2020  rok.

     13. Odpowiedzi na wnioski radnych.

     14. Wolne wnioski i informacje.

   

                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                          Jerzy Bohdan