Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Sidra za 2018 rok

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Sidra przedstawia Radzie Gminy Sidra Raport o stanie Gminy Sidra za 2018 rok w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Obejmuje on podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzedni i jest rozpatrywany podczas sesji na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni bez ograniczeń czasowych oraz mieszkańcy gminy.
            W związku z powyższym informuję, że mieszkaniec który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Sidra. Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu 
według kolejności  otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
            Ponadto informuję, że sesja Rady Gminy Sidra na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Sidra odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. (środa), w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 18 czerwca 2019 r. (wtorek), do godziny 15:00 w pokoju
 nr 7 Urzędu Gminy Sidra.
Formularz zgłoszenia do debaty stanowi załącznik do niniejszej informacji oraz jest dostępny Urzędzie Gminy Sidra (pokój nr 7).

Przewodniczący Rady

Jerzy Bohdan

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 31/2019

Zał. Nr 1 – Raport o Stanie Gminy Sidra za 2018 rok

Formularz zgłoszenia debata