Gmina Sidra

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Rodzaj dotacji: Środki Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 jako forma ogólnodostępnego wsparcia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne do wymienionego.

2. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

Zadanie realizowane jest w formie zapewnienia usług asystenta osobistego polegających na pomocy asystenta osobom niepełnosprawnym (beneficjentom) w takich czynnościach jak:
a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
c) załatwieniu spraw urzędowych,
d) nawiązaniu kontaktu (współpracy z różnego rodzaju organizacjami),
e) korzystanie z dóbr kultury (np. kino, teatr, muzeum, galerie sztuki, wystawy);
f) wykonywanie czynności dnia codziennego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze rozpoczął realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który dofinansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu w roku 2022 Gmina Sidra otrzymała:
- wartość dofinansowania: 49 653zł;
- całkowita wartość:49 653 zł;
Obecnie z Programu korzystają 2 osoby.