Gmina Sidra

Wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sidrze realizuje Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym, a w szczególności: – dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, – uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, – osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Gmina Sidra podpisała umowę z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Wojewoda przekaże Gminie na realizację Programu w 2021 r. środki finansowe w formie dotacji celowej w kwocie 144 000 zł, Gmina zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Programu w 2021 r. środków własnych w wysokości nie mniej niż 36 000 zł. Całkowity koszt programu wyniesie 180 000 zł.