Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 22 lipca 2024
Imieniny: Maria, Magdalena, Wawrzyniec
pochmurno
24°C

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Główny Księgowy

Ocena 0/5

 

                                                                              Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2024 

Kierownika Gminnego Biura Obsługi Szkół w Sidrze

                                               z dnia 02 lipca  2024 r.

KIEROWNIK GMINNEGO BIURA OBSŁUGI SZKÓŁ W SIDRZE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

I.                    Nazwa i adres jednostki: Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze,16-124 Sidra, ul. Rynek 5

II.                  Określenie stanowiska urzędniczego : Główny Księgowy

III.                Określenie wymagań  związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne:

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

        a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,

        uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

        b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

2. Wymagania dodatkowe:

1)     znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

2)     znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

3)     znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

4)     znajomość przepisów podatkowych,

5)     znajomość przepisów płacowych,

6)     znajomość przepisów ZUS,

7)     znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

8)     znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych,

9)     znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

10)   znajomość  przepisów dotyczących zasad wykorzystania środków unijnych,

11)    umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność.

IV. Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku:

1)     Zadania główne  - zgodne  z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.Dz. U. z 2023r.  poz. 1270). Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej.

2)  prowadzenie rachunkowości Gminnego Biura Obsługi Szkół  i obsługiwanych jednostek zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

4) kontrasygnata składanych oświadczeń woli i umów zawartych w imieniu biura i obsługiwanych jednostek, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,

5) dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych,

6) dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

7)  przygotowanie planów finansowych Biura i obsługiwanych jednostek,

8) współudział w przygotowaniu wniosków dotyczących zmian w planach finansowych jednostek,

9) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i środków pozabudżetowych oraz innych środków będących w dyspozycji jednostki,

10) sporządzanie sprawozdań  budżetowych z wykonania planów wydatków i dochodów budżetowych jednostek z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

11) sporządzanie sprawozdań  finansowych jednostek – bilansu rachunków zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki,

12) dekretacja dowodów księgowych,

13) zatwierdzenie dowodów księgowych do wypłaty,

14)  sporządzanie poleceń księgowania,

15)  analiza i uzgadnianie sald kont księgowych do wypłaty,

16) analiza i uzgadnianie obrotów na klasyfikacjach wydatków budżetowych,

17)  rozliczanie podatku VAT  w tym wyliczanie wskaźników,

18) ujmowanie w księgach rachunkowych odsetek od nieterminowo regulowanych należności,

19) opatrywanie zapisów księgowych datami zgodnie z wymogami art. 23 ust. 2 ustawy o rachunkowości,

20) weryfikacja zastosowanej klasyfikacji budżetowej na dowodach księgowych przez pracowników merytorycznie opisujących poniesione wydatki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

21)sporządzanie planów inwentaryzacji na dany rok oraz nadzór nad terminowym i prawidłowym przebiegiem inwentaryzacji Biura i jednostek obsługiwanych,

22) zastępstwo współpracowników w czasie nieobecności z powodu urlopu lub choroby,

23) prawidłowe i terminowe  sporządzanie wydruków dziennika oraz zestawienia obrotów i sald zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy o rachunkowości,

24)  gromadzenie i przechowywanie  dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,

25) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych Biura i obsługiwanych jednostek  w sprawach dotyczących  gospodarki finansowej,

26) współpraca z dyrektorami jednostek w sprawach dotyczących gospodarki finansowej,

27) wykonywanie innych czynności zleconych przez pracodawcę.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

- miejsce pracy: Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze,16-124 Sidra, ul. Rynek 5 na pierwszym piętrze

- praca  na stanowisku jest pracą biurową

- wymiar czasu pracy :  pełny etat

- umowa o pracę:  na czas określony z możliwością zawarcia umowy o pracę na  czas nieokreślony,

- planowana data zatrudnienia – wrzesień 2024r.

- budynek biurowy  jednopiętrowy, nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych, nie posiada windy.

VI.   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminne Biuro Obsługi Szkół w Sidrze, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi   0 %.

VII. Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,

2)     kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy,

3)   CV z informacjami o wykształceniu i  z  opisem dotychczasowego  przebiegu pracy zawodowej.

4)    oświadczenie  kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego, nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe,

5)  oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

6)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

7)   kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

8) kopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

VIII. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą.

Oświadczenie  kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w przedstawionych przeze mnie dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji  w Gminnym Biurze Obsługi Szkół w Sidrze”.

Informacja Administratora Danych Osobowych  w stosunku do osób biorących udział w procesie rekrutacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   Kierownik Gminnego Biura Obsługi Szkół  w Sidrze, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra

2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail:iod@gmina-sidra.pl

3.Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji są:

a) obowiązek prawny ciąży na administratorze (art. 6 ust.1 lit c RODO)  w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r.  Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych:

b) wyrażona przez Pana/Panią zgoda przetwarzania danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a) i/lub art. 9 ust. 2 lit. A )RODO)  w zakresie pozostałych kategorii danych.

1. Pani/Pan dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, operatorowi pocztowemu, podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną. Ponadto informacja o wyniku procesu rekrutacji zostanie opublikowana w BIP Urzędu (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania).

2. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji, po upływie miesiąca od dnia jego zakończenia zostaną przekazane do archiwum Zakładowego w celu zniszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych w zakresie kategorii danych określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktach wykonawczych, a także w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych jest wymogiem ustawowym , a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie  podania danych osobowych jest dobrowolne.

5. Pani/Pan dane osobowe  nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

                                                                                                                                                          ……………………………………….

                                                                                                                                                             Data i podpis kandydata

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem

 „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Gminnym Biurze Obsługi Szkół w Sidrze”" w  Sekretariacie Urzędu Gminy Sidra,   ul. Rynek 5 , 16-124 Sidra  lub  przesłać na adres:

 Urząd Gminy Sidra, ul. Rynek 5 , 16-124 Sidra  w terminie  do  dnia  22  lipca 2024r. godz. 12:00  (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną  do Urzędu po terminie lub inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

X. Warunki pracy na stanowisku .

Pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na czas określony do 6- ciu miesięcy  z wynagrodzeniem zasadniczym brutto  w przedziale  4500 zł – 5500 zł.

 XI. Informacje dodatkowe.

1)     Z Regulaminu naboru można zapoznać się  w Urzędzie Gminy Sidra ul. Rynek 5, 16-124 Sidra oraz na stronie Biuletynu Informacji  Publicznej (http://bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl/),

2)      Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 85 722 09 80,

3)      Nabór zostanie przeprowadzony przez Komisję Rekrutacyjną powołaną zarządzeniem Kierownika Gminnego Biura Obsługi Szkół w Sidrze,

4)      Otwarcie ofert i ich sprawdzenie pod względem formalnym odbędzie się bez udziału kandydatów,

5)      Kandydaci, którzy spełniają wymogi formalne w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie o terminie testu/rozmowy kwalifikacyjnej/sprawdzeniu umiejętności.

6)      Informacje o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: (http://bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl/ ) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sidra.

 

           p.o. Kierownik

       Gminnego Biura Obsługi Szkół w Sidrze

      Joanna Maria Wojtulewicz

Pliki do pobrania:

Załącznik Nr 7 do Regulaminu naboru.odt
Format: odt, 9 kB
Załącznik Nr 8 do Regulaminu naboru.doc
Format: doc, 25 kB
Oświadczenie kandydata.odt
Format: odt, 6.8 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.